Proszę czekać...

Kupujesz samochód? Masz opcje inne niż płacenie gotówką. Niezależnie od tego, czy chcesz skorzystać z kredytu, czy leasingu, oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać.

Pomiędzy tymi sposobami na zakup samochodów istnieją pewne różnice, dotyczą one głównie przedsiębiorców i sposobu rozliczania kosztu jakim jest zakup samochodu.

W kredycie i pożyczce leasingowej można sfinansować pojazd zakupiony na podstawie faktury VAT, faktury VAT-MARŻA oraz umowy kupna-sprzedaży. Aby móc skorzystać z leasingu operacyjnego konieczne jest, aby dokumentem sprzedażowym samochodu była faktura VAT. W przypadku kredytu (podobnie jak przy zakupie ze środków własnych) pojazd jest własnością kupującego i będzie amortyzowany on w firmie w sposób standardowy, zgodnie ze stawką amortyzacji (przy samochodzie osobowym 20%, co powoduje całkowitą amortyzację pojazdu po 5 latach). W przypadku leasingu pojazd jest własnością leasingodawcy i do momentu spłaty i wykupu jest on amortyzowany przez leasingodawcę. Korzystający z leasingu otrzymuje miesięczne faktury które stanowią koszt uzyskania przychodu.

     

ZANIM KUPISZ LUB WYLEASINGUJESZ SAMOCHÓD

- Poznaj całkowity koszt finansowania, a nie tylko miesięczną opłatę. Oferty niskich miesięcznych płatności mogą być kuszące, ale nie skupiaj się wyłącznie na miesięcznych płatnościach. Na przykład niższe miesięczne spłaty leasingu często wymagają dłuższych okresów leasingu oraz większych wartości wykupu, co znacznie zwiększy całkowity koszt.

- Pamiętaj, że na koszt leasingu wpływa okres, opłata wstępna i wykup. Im dłuższy okres oraz większy wykup tym leasing jest droższy. Im większa wpłata własna tym jest on tańszy.

- Nie składaj dokumentów do wielu firm leasingowych i banków. Każde złożenie wniosku powoduje odpytanie baz bankowych, duża ilość zapytań obniży Twoją zdolność kredytową i wiarygodność.

- Sprawdź cenę ubezpieczenia – aby po rejestracji nowego auta nie było niemiłej niespodzianki w postaci polisy w wysokości 10% wartości pojazdu.

- Sprawdź Tabelę Opłat Dodatkowych lub Tabelę Opłat i Prowizji – nie zawsze niższa rata oznacza niższy koszt leasingu. Czasami Opłaty dodatkowe mogą znacznie podnieść cenę całości finansowania.

- Nie spiesz się, porozmawiaj z księgowym oraz z doradcą finansowym. Pomogą Ci oni zrozumieć co jest dla Ciebie właściwym wyborem, jeśli chodzi o finansowanie samochodu.

UMOWA LEASINGU

Umowa leasingu polega na tym, że firma finansująca kupuje wybrany przez Ciebie samochód na ustalony okres finansowania i oddaje go dla Ciebie do korzystania. Wystawia za to miesięczną fakturę i po tym okresie masz prawo odkupić samochód za wartość rezydualną (wykup). Na opłaty leasingowe składają się:

 1. Opłata wstępna

 2. Miesięczne raty leasingowe

 3. Wartość rezydualna (RV) – nazywana również wykupem. (tylko w leasingu operacyjnym)

 4. Opłata administracyjna (najczęściej raz w roku – za wyzerowania większość zapisów Tabeli Opłat Dodatkowych)


 

Rodzaje leasingu

LEASING OPERACYJNY

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne

 • W przypadku nieruchomości podlegających amortyzacji okres ten powinien wynosić co najmniej 10 lat

 • Suma ustalonych w umowie opłat jest równa co najmniej cenie nabycia przedmiotu leasingu

 • Odpisów amortyzacyjnych dokonuje Leasingodawca

 • Raty leasingowe stanowią dla Leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów

 • Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot leasingu, przy czym cena wykupu zależy od stawki amortyzacji właściwej dla danego przedmiotu oraz długości okresu leasingu. Wartość wykupu oblicza się jako wartość początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne obliczone z uwzględnieniem współczynnika 3

LEASING FINANSOWY

 • Umowa została zawarta na czas oznaczony, przy czym w tym rodzaju leasingu nie ma ograniczenia co do minimalnego, ani maksymalnego czasu trwania umowy

 • Suma rat leasingowych odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu

 • Umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Leasingobiorca

 • Rata leasingowa składa się z dwóch części – części kapitałowej stanowiącej spłatę wartości przedmiotu oraz części odsetkowej stanowiącej wynagrodzenie Leasingodawcy

 • Kosztem uzyskania przychodów dla Klienta jest tylko cześć odsetkowa raty leasingowej